CoiGdzie

Regulamin korzystania z wyszukiwarki www.coigdzie.pl

PREAMBUŁA
Wyszukiwarka imprez pod nazwą www.coigdzie.pl zwana w dalszej części Wyszukiwarką jest prowadzona przez coigdzie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 41 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie zwaną w dalszej części coigdzie.pl Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą coigdzie.pl a osobami korzystającymi z Wyszukiwarki zwanymi w dalszej części Użytkownikami.

1. Cele prowadzenia działalności i definicje
Celem Wyszukiwarki jest promocja organizowanych w Polsce ogólnodostępnych imprez głównie plenerowych. Na jej łamach prezentowane są zaproszenia oraz krótkie prezentacje w formie opisów dotyczących imprez wraz z przypisaną kategorią i czasem odbywania się imprezy. Wyszukiwarka jest bezpłatna i skierowana do osób zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu posiadających dostęp stacjonarny lub mobilny do Internetu.
Impreza to określenie wydarzenia kulturalnego, rozrywkowego, społecznego, sportowego, ludowego etc. określonego w formie i treści zgodnej z zasadami coigdzie.pl i dobrymi obyczajami na łamach www.coigdzie.pl
Informacje publikowane na łamach Wyszukiwarki pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i wg najlepszej wiedzy coigdzie.pl mogą być uznane za rzetelne. Przedstawione w Wyszukiwarce opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i w żadnym stopniu nie mogą być przypisywane właścicielom, pracownikom i współpracownikom coigdzie.pl.
coigdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany terminów oraz treść ogłoszeń i reklam.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie dopuszczone do publikacji będą treści niezgodne z profilem serwisu, a także wszelkie treści nawołujące do nienawiści religijnej, rasowej, etnicznej, wulgarne, obraźliwe, propagujące przemoc oraz naruszające dobre obyczaje oraz polskie prawo.

2. Prawa autorskie
Składające się na Wyszukiwarkę elementy tekstowe, graficzne i dźwiękowe, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
Prawa autorskie do zawartości Wyszukiwarki należą do coigdzie.pl i są chronione w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Wszystkie znaki towarowe oraz odesłania do stron internetowych osób trzecich zostały użyte za zgodą ich właścicieli w celach informacyjnych, chyba że zostało to oznaczone inaczej.
coigdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Wyszukiwarki, jak i tych, które umieszczają linki do Wyszukiwarki.
Kopiowanie i powielanie jakichkolwiek informacji zawartych w Wyszukiwarce, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek treści lub elementów Wyszukiwarki, w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody na takie działanie przez coigdzie.pl jest zabronione.

3. Ochrona prywatności:
coigdzie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Wyszukiwarki. Korzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga przedstawiania przez użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Wyszukiwarki. Dane uzyskane na tej drodze mają dla coigdzie.pl charakter informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133 z dn. 29.10.1997, pozycja 833).
Każdy użytkownik korzystający z Wyszukiwarki oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Zasady partnerstwa
coigdzie.pl pozyskuje informacje o Imprezach od organizatorów, sponsorów pasjonatów regionów i miejsc zwanych w dalszej części Partnerami.
Wszelkie informacje takie jak teksty, zdjęcia, grafiki przekazywane przez Partnerów w celu ich publikacji w Wyszukiwarce stają się własnością coigdzie.pl.
coigdzie.pl zastrzega sobie prawo nie publikowania treści bądź ich fragmentów bez podania przyczyn.
coigdzie.pl dokłada wszelkich starań aby informacje prezentowane w Wyszukiwarce były rzetelne i zgodne z prawdą jednak z uwagi na złożoność procesu ich pozyskiwania oraz zmiany dokonywane przez samych organizatorów może znajdować się w bazie pewna liczba błędów bądź nieścisłości za co coigdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności.
Każdy z Partnerów ma prawo wglądu w bazę danych i zgłaszania poprawek bądź usuwania rekordów. W takim przypadku należy przesłać informacje zgodnie ze standardami coigdzie.pl na adres zgloszenia@coigdzie.pl. Wszelkie dane będą wprowadzane do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
coigdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Wyszukiwarki. coigdzie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość bądź brak funkcjonowania Wyszukiwarki spowodowane siłą wyższą, awarią serwerów bądź koniecznością konserwacji serwerów.

5. Kontakt i dane teleadresowe
coigdzie.pl Sp. z o.o.
ul. Gdańska 41
01-633 Warszawa
e-mail: coigdzie@coigdzie.pl
KRS: 0000335060
NIP: 1182006143

6. Postanowienia końcowe
coigdzie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji.

HOME | O NAS | REGULAMIN